Stomatologia rodzinna, Ortodoncja
Chirurgia, Implantologia, Tomografia 3d

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wschowa, 25.05.2018r.

Szanowni Pacjenci,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) – informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych Pani/a jest:
NZOZ Stomatologia Rodzinna „Ka-dent” S.C. z siedzibą we Wschowie,
ul. Lipowa 18, 67-400 Wschowa.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi Pani/a można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu mail-owego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, NZOZ Stomatologia Rodzinna „Ka-dent” S.C., ul. Lipowa 18, 67-400 Wschowa.

3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Pani/a na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO, tj. w celu zapewnienia opieki i profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, leczenia, diagnostyki medycznej, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (np. rejestracja terminu wizyty do lekarza – zarówno za pośrednictwem telefonu, jak i osobiście, prowadzenia dokumentacji medycznej) lub zgodnie z umową z pracownikiem służby zdrowia diagnostyki medycznej, rozliczaniem usług medycznych , co wynika z ustawy z dnia 6.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz z ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej, oraz w niektórych przypadkach na podstawie art.6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie zgody Pacjenta.

4. W celu prowadzenia dokumentacji medycznej niezbędne jest podanie co najmniej takich danych jak:
• nazwisko i imię (imiona)
• PESEL
• data urodzenia
• adres miejsca zamieszkania
• płeć
• imię (imiona) i nazwisko przedstawiciela ustawowego oraz adres w przypadku osób małoletnich, ubezwłasnowolnionych lub niezdolnych do świadomego wyrażenia zgody.
Podanie w/w danych jest konieczne, gdyż wynika to z przepisów prawa. Odmowa podania powyższych danych osobowych, uniemożliwia udzielenie świadczenia zdrowotnego. Dane te będą przetwarzane zgodnie z art.6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6.11.2008r. o prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

5. Dane osobowe dotyczące zdrowia będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do wypełniania celów, w jakich dane zostały zebrane, natomiast pozostałe dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności w celu zarządzania i rozliczania usług medycznych:
• 20 lat – dokumentacja medyczna, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem: dokumentacji medycznej w przypadku zgonu Pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon,
• 10 lat – zdjęcia rentgenowskie, przechowywane poza dokumentacją Pacjenta, licząc od końca roku kalendarzowego którym wykonano zdjęcie,
• 22 lata – dokumentacja medyczna dot. dziecka wytworzona w okresie do ukończenia przez nie drugiego roku życia,
• 5 lat – skierowania na badania oraz zlecenia lekarza, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego, będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza
• 2 lata – skierowania, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku, gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba, że Pacjent odebrał skierowanie.
Po upływie okresów wymienionych powyżej Administrator niszczy dokumentację medyczną w sposób uniemożliwiający identyfikacje Pacjenta, którego dotyczyła.

6. Odbiorcami Pani/a danych osobowych są następujące podmioty: Narodowy Fundusz Zdrowia, lekarze pracujący w przychodni, higienistki stomatologiczne, asystentki stomatologiczne, technicy dentystyczni, świadczący usługi zdrowotne na Państwa rzecz oraz pracownicy NZOZ Stomatologia Rodzinna „Ka-dent” S.C. posiadający uprawnienia do Pani/Pana danych osobowych pełniący funkcje pomocnicze (rejestracja, rozliczanie usług NFZ, dział księgowości), a także inne podmioty, które w ramach świadczenia usług medycznych i diagnostyki medycznej uczestniczą w procesie przetwarzania danych osobowych.

7. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także do wniesienia sprzeciwu i - w razie złożenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż usługi medyczne/zdrowotne –do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie w/w zgody przed jej wycofaniem.

8. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W PRZYPADKU, ODMOWY PODANIA SWOICH DANYCH OSOBOWYCH,
NIE BĘDZIEMY MOGLI ŚWIADCZYĆ NA TWOJĄ RZECZ USŁUG MEDYCZNYCH.

BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes